us nl

Belastingheffing van Concerns

93957508-skydiven.jpgBelastingheffing van concerns refereert aan zowel multinational als ook medium- of kleinschalige handelsorganisaties, welke georganiseerd zijn in grensoverschrijdende groepen van ondernemingen. Inherent aan de raamwerken van groep ondernemingen is de internationale en complexe juridische omgeving, welke een op maat gemaakte benadering vereist aangezien de complexiteit wordt veroorzaakt door verscheidende divergerende anti-misbruik wetgeving, ‘Controlled Foreign Corporation’ (regelgeving), vennootschappelijke belastingwetten, bilaterale belastingverdragen, unilaterale beleidsvorming en jurisprudentie. Het is om deze reden dat een op maat gemaakt actieplan ten behoeve van een organisatie, naleving met deze wet- en regelgeving als ook een verstandige en anticiperende aanpak bij het ontwerp van het functionele raamwerk van de (groep) organisatie omvat, omdat de voorkoming van een overkill aan kruisende wetgeving van vitaal belang is.

Grensoverschrijdende groepsondernemingen worden geconfronteerd met de bepalingen die voortkomen uit een substantiële hoeveelheid regelgeving rondom de belastingheffing van concerns, en die bovendien zijn gericht op de normale bedrijfsoperaties van concerns, zoals het verlenen van een groepslening en de bijbehorende vraag naar het recht op renteaftrek of de winstuitkeringen ten behoeve van een gelieerde onderneming. De intrinsieke complexe situaties doen zich voor op het moment dat beperkingen van toepassing zijn op verschillende deelnemingen of op het moment dat er sprake is van een wisselwerking tussen zogenoemde besmette rechtshandelingen. Desalniettemin, zijn de informatiebehoeften van groepsvennootschappen gericht op de voorwaarden onder welke zij toegestaan zijn om hun ondernemingsverhoudingen en bijbehorende bedrijfsbeslissingen te structureren, zonder het recht op bijv. renteaftrek te verliezen.

Onderstaande grafische voorbeelden kunnen de complexiteit waarmee groep vennootschappen worden geconfronteerd verhelderen, op het moment dat bijvoorbeeld wordt besloten tot het aangaan van een interne reorganisatie of een externe acquisitie.

 Nota Bene: bovenstaande grafieken zijn louter algemene voorbeelden om de complexiteit waarmee groep vennootschappen worden geconfronteerd te illustreren: zonder voorafgaande (juridische en/of fiscaal-economische) raadpleging van een expert, is bovenstaande niet bedoeld om te worden toegepast in iemands (daarbij inbegrepen: rechtspersonen) persoonlijke of zakelijke situatie op enigerlei wijze of in enigerlei vorm. Wij verzoeken u om in dit opzicht onze Juridische Mededeling te consulteren: Van Clamsfield International Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van enigerlei handelen of nalaten dat wordt gebaseerd op de informatie inhoud van deze website.

Bovenstaande grafieken tonen de complexiteit van de samenloop van meerdere rechtshandelingen, doch welke typisch zijn in de alledaagse bedrijfsoperaties van groepsvennootschappen. Beide grafieken vertonen een raamwerk, waarbij drie landen en dientengevolge drie heffingsbevoegde jurisdicties zijn betrokken, namelijk de Verenigde Staten (VS), Nederland en het eiland Man (the Isle of Man). De grafieken lijken hetzelfde te zijn, maar zij vertegenwoordigen niet eenzelfde situatie. In grafiek A, vertegenwoordigt Inc. M de moedermaatschappij van de gehele groep. In grafiek B, vertegenwoordigt Inc M de moedermaatschappij van haar dochtermaatschappijen BV S1 en Ltd X en na acquisitie, de kleindochter onderneming, BV S-GD. In Grafiek B, is BV E een externe partij, terwijl in Grafiek A, BV S2 de dochtervennootschap van Inc M vertegenwoordigt.

De samenloop van de rechtshandelingen in zowel Grafiek A als B wordt gevonden in de volgende opeenvolgende feiten: BV S1, gevestigd in Nederland, doet een winstuitdeling aan Inc M, gevestigd in de V.S. Vervolgens doet Inc M een kapitaalstorting aan Ltd X, gevestigd op het eiland Man. Met als gevolg dat BV S1 een geldlening aangaat met Ltd X om de koopprijs te voldoen voor respectievelijk de interne reorganisatie (grafiek A) en de externe acquisitie (grafiek B). Het verschil is dat in Grafiek A de koopprijs wordt betaald aan een dochtervennootschap van Inc M binnen de groep organisatie van de ondernemingen, terwijl in Grafiek B de koopprijs wordt betaald aan een derde partij buiten de groep.

Het onderscheid tussen een verkoop binnen de bedrijfsverhoudingen van de groep (interne reorganisatie) en een acquisitie van een externe partij (externe acquisitie) heeft een weerslag op de fiscale behandeling van de gehele groep. De divergerende rechtshandelingen, dragen bij aan de complexiteit bij de bepaling van welke voordelen (aftrekposten en belastingvrijstelling) en welke beperkingen van toepassing zullen zijn in welke heffingsbevoegde jurisdictie. Van Clamsfield International Ltd. voorziet in robuuste antwoorden en oplossingen voor raamwerken zoals geïllustreerd in grafieken A en B. Uiteraard zijn deze grafieken louter voorbeelden. In de realiteit, bestaat een reikwijdte aan mogelijkheden en toepassingen van functionele raamwerken. Het eigenlijke raamwerk voor een groep van vennootschappen dient op maat gemaakt te worden, aangezien alle rechtshandelingen een andere fiscale uitkomst zullen hebben indien zij worden uitgevoerd met een ander doel of binnen een andere jurisdictie. Om die reden, is het van vitaal belang om de zakelijke omgevingen en de zakelijke overwegingen die zijn gefundeerd binnenin de groep te beoordelen, alvorens het functionele raamwerk en bijbehorende rechtshandelingen worden voltooid.

“Intelligence without ambition is a bird without wings.”

Salvador Dali (11/05/1904 – 23/01/1989), Spanish Artist

Van Clamsfield International Ltd. verleent advisering diensten ten aanzien van onderstaande applicaties met betrekking tot de fiscale raamwerken van concerns:

  1. Verbonden vennootschappen en berekenmethoden van de onderkapitalisatiemaatregel: becijfering ten behoeve van vennootschappen, welke kunnen opteren voor de toepassing van de concerntoets in toevoeging op de vaste toets;
  2. Informatievoorziening betreffende de voorwaarden en vereisten aan anti- winstdrainage maatregelen, de deelnemingsvrijstelling, renteaftrek in financieringsvraagstukken van groep raamwerken, kwalificatie van laagbelaste beleggingsdeelnemingen;
  3. Bepaling van liquidatie waarde; fiscale aspecten van liquidatieverliezen en liquidatie-uitkeringen;
  4. Formele vereisten voor de toepassing van het wettelijke bepaalde groepsrenteboxregime, becijfering van de omvang van het groepsrentesaldo en de verschuldigde vennootschapsbelasting;
  5. Fiscaal-economische beoordeling van onvolwaardige juridische vorderingen in groepsverband van vennootschappen: fiscale consequenties voor de belastingdruk bij de vervreemding van de vorderingen, of de uitgifte van nieuwe aandelen om te voldoen aan de stortingsverplichting, of de vorming van een fiscale eenheid of de waardeveranderingen van het aandelenkapitaal;
  6. Begeleiding ten aanzien van de vereisten tot de vorming van een fiscale eenheid: fiscale gevolgen ten aanzien van wederzijdse vorderingen en schulden, waardedaling na beëindiging van fiscale eenheid, verkoop van de aandelen van een onderneming binnen de fiscale eenheid aan een derde partij, fictieve winstsplitsing binnen de fiscale eenheid, overdracht van een vermogensbestanddeel binnen een fiscale eenheid, verliesverrekening voor zowel de houdstermaatschappij als de dochtermaatschappij na beëindiging van de fiscale eenheid;
  7. Inzicht in de all-round fiscale gevolgen van reorganisaties: Bedrijfsovername/Bedrijfsfusie (aandelenfusie, bedrijfsfusie en juridische fusie) en de Juridische Splitsing (zuivere splitsing, afsplitsing).

De meest recente ontwikkeling in de belastingheffing van groep concerns is dat de Europese Unie (EU) van plan is om één Europees vennootschapsbelastingsysteem te introduceren voor het bepalen van het belastbare bedrag van een gekwalificeerde groep concerns, beter bekend als de ‘common consolidated corporate tax base (CCCTB). De gepresenteerde plannen van het geharmoniseerde vennootschapsbelastingsysteem berusten op dezelfde fundamenten, zoals deze zijn uitgevaardigd en neergelegd in het Nederlandse vennootschapsbelastingrecht. Met als gevolg dat functionele raamwerken die gebruik maken van groep organisaties die zijn gevestigd in Nederland ook toepassing zullen vinden bij de te volgen potentiële Europese route in de toekomst. In dit opzicht, is het primaire voornemen van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. gericht op het assisteren van groep vennootschappen in de verbetering van de optimale utilisatie van hun fiscale vestigingsklimaat.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media