us nl

Belastingheffing van Groep Ondernemingen

116635312-windmolens.jpgBelastingheffing van groep ondernemingen vertelt de levenscyclus van ondernemerschap. Van het starten van een eenmanszaak tot de groei naar een besloten of naamloze vennootschap, van de noodzaak tot het ontwikkelen van een structuur met meerdere vennootschappen tot de grensoverschrijdende uitbreiding van de economische activiteiten, gevolgd met een emigratie en de verkoop van belangen in verscheidene ondernemingen – al deze zakelijke gebeurtenissen kennen verschillende fiscale aspecten, met welke ondernemers ten minste één keer te maken zullen hebben tijdens zijn/haar zakelijke bedrijfsoperaties. Naast de overweging van zakelijke fiscale consequenties en opties, is de persoon van de ondernemer en zijn/haar persoonlijke belangen – variërend van de toerekening en de ter beschikking stelling van vermogen aan een wettelijk echtgenoot of echtgenote, tot de fiscaaljuridische behandeling van persoonsgebonden eigendom van vastgoed, naar de transnationale civiele rechten welke zijn uitgevaardigd door middel van Europese negatieve integratie – van invloed op zijn/haar fiscaal-economische positie. Het is om deze reden essentieel om tevens persoonlijke omstandigheden in ogenschouw te nemen wanneer iemand zijn/haar fiscaal-economische mogelijkheden beschouwd. Immers, zelfs achter de commerciële coulissen van de grootste multinationals, vindt men mensen van vlees en bloed die elkaar tot steun zijn geweest in de massieve opbouw.

“A pessimist is a person who has had to listen to too many optimists.”

Don Marquis (29/07/1878 – 29/12/1937), American poet

Van Clamsfield International Ltd. biedt advies en praktische richtlijnen in alle stadia van ondernemerschap, incluis:

 1. Antwoorden voor de startende ondernemer, fiscale facetten van de zakelijke casus in kwestie, assistentie bij financieringsaanvraag middels de samenstelling van een ondernemingsplan en de bepaling van de geschikte rechtsvorm;
 2. Overwegingen voor de gehuwde ondernemer betreffende winstallocatie en de toerekening van vermogen tussen gehuwden, het cruciale belang van de opbouw van fiscale reserves;
 3. Onderzoek naar de verscheidene mogelijke inkomensvarianten voor de ondernemer die besluit zijn onderneming om te zetten in een besloten vennootschap; gedetailleerde fiscale uitleg over een ruisende versus een geruisloze omzetting;
 4. Analyse van kostenvergoeding, dividenduitkeringen en effectieve belastingdruk voor de uitbreidende ondernemer, fiscaaljuridische aspecten van de informele versus de formele kapitaalstortingen, de opbouw van een concern, de kostprijs van een deelneming, deelnemingsvrijstelling en de aftrekbaarheid van het afwaarderingsverlies van een deelneming;
 5. Oplossingen voor inherente vraagstukken die ten deel vallen aan de ondernemer die uitbreidt: financieringsmogelijkheden, holdingstructuur, de vorming van een fiscale eenheid, zakelijk vastgoed, de vennootschap en bestuurdersaansprakelijkheid, de vennootschap en aanmerkelijk belang, de vennootschap en financieringskosten;
 6. Begeleiding van gevestigde ondernemers naar het gebruik van verscheidende beheerssystemen en corresponderende fiscale facetten: bescherming tegen vermomde dividenduitkeringen, mogelijkheden voor belastingvrijstelling deelnemingen, compartimentering bij sfeerovergang;
 7. Vaststelling van internationale en Europese fiscale opties voor de internationaal opererende ondernemer: toegestane heffingsbevoegdheden en belastingjurisdicties, daadwerkelijke vestigingsplaats en wettelijk vereiste fictieve vestigingsplaats, vaste inrichting vs. dochtermaatschappij, voorkoming van dubbele belastingheffing, beoordeling van (latente) belastingverplichtingen, beoordeling of is voldaan aan de internationale en Europese criteria van non-discriminatie;
 8. Gedetailleerde waardebepaling voor de ondernemer die zijn bedrijf overdraagt aan een andere onderneming: waardebeoordeling van de aandelen, taxatie van de stille reserves, economische bepalingen en fiscale gevolgtrekkingen van een verkoopovereenkomst, gedetailleerde schatting van een activa/passiva transactie, fiscaaljuridische aspecten voor de verkoop en aankoop van ondernemingen en tevens aandelentransacties, waardebepaling van de realisatie van de winstreserves, optimale taxatie met betrekking tot de hoogte van de belastingdruk en de fiscaaljuridische mogelijkheden van fiscale emigratie;
 9. Fiscaal-economische methoden om herwaardering en de realisatie van stakingswinsten te voorkomen;
 10. Fiscale mogelijkheden en aspecten in geval van zakelijke bedrijfsopvolging;
 11. Inzicht in de fiscale vereisten betreffende vrijstelling van vennootschapsbelasting voor charitatieve organisaties.
All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media