us nl

Driehoeksituaties

123459883-louvre.jpgEen driehoeksituatie refereert aan de omstandigheid waarbij een onderneming, gevestigd in Nederland, een in het buitenland gevestigde vaste inrichting tot haar beschikking heeft. De complexiteit doet zijn intrede wanneer winsten van deze in het buitenland gevestigde vaste inrichting toegerekend kunnen worden aan passieve inkomsten, welke afkomstig zijn van een derde land en dus een derde heffingsbevoegde jurisdictie. Passieve inkomsten omvatten dividenden, rente en/of royalty betalingen. In de praktijk betekent dit dat drie landen aanspraak maken op heffingsbevoegdheid: het derde land zal bronbelasting heffen over de uitgaande geldstromen, het vestigingsland van de vaste inrichting (VI) belast de inkomsten als onderdeel van de VI-winst met een winstbelasting, en het domicilie land heft eveneens een winstbelasting ten aanzien van deze inkomsten als onderdeel van de wereldwinst. Dit heeft tot gevolg dat de organisatie in beginsel wordt geconfronteerd met een drievoudige belastingheffing.

Bilaterale belastingverdragen hebben het doel om meervoudige belastingheffing te voorkomen, doch in tegenstelling tot dit streven zorgen driehoeksituaties ervoor dat landen aanspraak maken op hun heffingsbevoegdheid. De reden hiervoor kan worden gevonden in het feit dat bilaterale belastingverdragen worden opgesteld vanuit een bilateraal perspectief en daarmee behoort het oplossen van driehoeksituaties niet tot de specifieke kenmerken en karakter van het bilaterale belastingverdrag. Daarbij komt dat - hoewel landen het erover eens zijn dat dubbele belastingheffing en tevens dubbele belastingvrijstelling moet worden voorkomen, omdat dit leidt tot marktverstoringen en daardoor de transnationale economische activiteiten worden verstoord – in de praktijk drievoudige belastingheffing in een driehoeksituatie niet altijd wordt gereduceerd tot enkelvoudige belastingheffing.

“My mother said to me, ‘If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.’ Instead, I was a painter, and became Picasso.”

Pablo Picasso (25/10/1881 – 08/04/1973), Spanish Artist

Van Clamsfield International Ltd. voorziet in een uitdieping op het gebied van kennis, begeleiding en praktisch advies in referentie tot driehoeksituaties, op de volgende wijze:

  1. Doeltreffende conversie methoden van potentiële meervoudige belastingheffing naar enkelvoudige belastingheffing;
  2. Inzicht in de juridische standpuntbepaling van elk land, utilisatie van leidende jurisprudentie, technische uitleg, EU richtlijnen, unilateraal beleidspolitiek en bilaterale belastingverdragsbepalingen om een optimaal resultaat te genereren;
  3. Gedetailleerde informatievoorziening over de feitelijke realisatie van wettelijke vereisten;
  4. Analyse van de samenloop van wetsbepalingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing;
  5. Uiteenzetting van fiscale mogelijkheden: de samenloop van belastingvrijstelling voor VI-winsten en een belastingverrekening voor de bronheffing geheven door het derde land.

Vanwege beperkingen aan de belastingverrekening methode, is het mogelijk dat niet de volledige belastinglast kan worden verrekend in hetzelfde boekjaar. In plaats daarvan worden de rechten tot de rest van de belastingverrekening uitgesteld tot navolgende belastingjaren of de rest van de belastingverrekening wordt niet terugbetaald, voor dat deel dat de toerekening van passieve inkomsten aan VI-winsten, betreft. Van Clamsfield International Ltd. begeleidt organisaties in deze problematiek van drievoudige belastingheffing, door bijvoorbeeld beroep aan te tekenen tegen het ene bilaterale belastingverdrag ten einde toegang te verkrijgen tot een ander bilateraal belastingverdrag met het doel ervoor zorg te dragen dat de organisatie de resterende belastingverrekening ontvangt. Daarnaast, biedt Van Clamsfield International Ltd. advisering voor concernmaatschappijen ten aanzien van additionele toepasbare fiscale mogelijkheden.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media