us nl

Fiscale Faciliteiten

2878043-bouwstenen-grijs-en-water.jpgFiscale faciliteiten omvatten de fiscale voordelen die ter beschikking worden gesteld aan belastingplichtigen, wanneer zij deelnemen in specifieke maar vooraf bepaalde economische activiteiten – teneinde dubbele belastingheffing te voorkomen en/of een positieve invloed uit te oefenen op (inter-)nationale bedrijvigheid en bijbehorende inkomensstromen – omdat de (Nederlandse) wetgever deze faciliteiten geschikt en wenselijk acht, aangezien zij bijdragen aan het behoud van een gezond fiscaal-economisch vestiging- en ondernemersklimaat. Sommige van deze faciliteiten zijn gericht op directeuren/groot aandeelhouders en andere zijn ontwikkeld om de economische bedrijvigheid van groepsvennootschappen te stimuleren. Er is een uitgestrekt aanbod van fiscale faciliteiten die betrekking hebben op verscheidene soorten van belastingen. In alle gevallen, zijn er strikte voorwaarden verbonden aan het gebruik van fiscale faciliteiten die in acht dienen te worden genomen alvorens de fiscale faciliteit in kwestie kan worden aangevraagd. Om die reden is het van cruciaal belang voor organisaties en directeuren/groot aandeelhouders om kennis te vergaren ten aanzien van zowel de diverse fiscale vraagstukken waarmee zij kunnen worden geconfronteerd als ook de fiscale faciliteiten in kwestie, welke voorzien in de benodigde fiscale oplossing.

“The avoidance of taxes is the only intellectual pursuit that still carries any reward.”

John Maynard Keynes (05/06/1883 – 21/04/1946), English Economist

Van Clamsfield International Ltd. biedt advisering betreffende de volgende toepasbare fiscale faciliteiten (hetgeen niet beperkt is tot onderstaande opsomming):

 1. Faciliteiten in het geval van bedrijfsopvolging (vennootschappen en samenwerkingsverbanden) tijdens het leven, na overlijden van een directeur/groot aandeelhouder, of middels schenking dan wel krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht;
 2. Additionele faciliteiten voor bedrijfsopvolging zijn toepasbaar in geval van ontbinding van een huwelijk, opvolgen van (een deel van) de onderneming door een mede-ondernemer of werknemer, omzetting van het samenwerkingsverband (of eenmanszaak) in een besloten vennootschap, herinvestering van de stakingswinsten in een andere onderneming;
 3. Faciliteiten in geval van fiscale emigratie, buitenlandse belastingplicht, en remigratie;
 4. Faciliteiten en regelgeving in geval van een aanmerkelijk belang en het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel en/of vastgoed aan een verbonden persoon of samenwerkingsverband;
 5. Faciliteiten in geval van omzetting van een besloten vennootschap in een samenwerkingsverband (of eenmanszaak);
 6. Faciliteiten in geval van omzetting van een afgewaardeerde juridische vordering in aandelenkapitaal;
 7. Faciliteit van de herinvesteringsreserve en de handel in vennootschappen die een herinvesteringsreserve hebben opgebouwd;
 8. Faciliteit in geval van een aandelenfusie;
 9. Faciliteiten in de vorm van de kostenegalisatiereserve, de oudedagsreserve, en de terugkeerreserve;
 10. Ondernemersfaciliteiten: zeescheepvaart, willekeurige afschrijving, investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, stakingsfaciliteiten;
 11. Faciliteit van belastingvrijstelling in geval van herverdeling van de ontvangen dividenden naar een vennootschap, gevestigd in Nederland;
 12. Specifieke bepalingen voor rente- en royalty betalingen;
 13. Faciliteit ten aanzien van de verschuiving van buitenlandse winsten en verliezen naar andere belastingjaren dan de belastingjaren in welke deze winsten en verliezen zich hebben voorgedaan (voorwaartse en achterwaartse systemen).
All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media