us nl

Fiscale Optimalisatie

15112228-man-op-berg.jpgHet primaire doel van fiscale optimalisatie is om een juridisch raamwerk voor groep vennootschappen te ontwerpen, waarbij de grootste winsten plaatsvinden in de relatief laagbelaste belastingjurisdicties en de meest omvattende kosten doen zich dan voor in de hoogbelaste landen. In dit opzicht, dienen ‘Controlled Foreign Corporations’ (CFC) wetgeving en andere anti-misbruik en anti-belastingparadijs regelgeving in ogenschouw te worden genomen. Desalniettemin, legitieme belastingstructuren hebben baat bij hun inspanningen onderzoek te doen naar de optimale herverdelingmix van hun bedrijfsactiviteiten en deze te gieten in een raamwerk, welke blijk geeft van een zakelijk karakter en welke de fiscaal-economische inhoud boven de vorm plaatst.

Er zijn vele methoden om fiscale optimalisatie te bereiken; sommigen zijn zo eenvoudig als het gebruik maken van een fiscale faciliteit, terwijl in andere gevallen reorganisaties noodzakelijk zijn. Om deze reden, bevindt de sleutel tot fiscale optimalisatie voor organisaties zich in het bezien van de beschikbare fiscale opties die zijn neergelegd in internationale regelgeving en Europese richtlijnen, zoals de Moeder-dochter richtlijn, de Fusie richtlijn en de Rente en royalty richtlijn. Een gedegen begrip van deze internationale en EU wetsbepalingen maakt de weg voor deze organisaties vrij om de kennis te verkrijgen die in hun informatiebehoeften voorziet. Deze informatiebehoeften spitsen zich toe ten aanzien van welke landen de toestemming hebben om hun fiscale jurisdicties uit te oefenen, onder welke voorwaarden en op welke gronden. Het gevolg is dat deze informatie voorziet in een efficiënte en effectieve doch legitieme fiscale planning van het functionele raamwerk en daarmee de ondernemingsverhoudingen van een organisatie. Bovendien zijn er internationale waarborgen, zoals uitgevaardigd in het EU Arbitrage verdrag, welke omvat dat de EU lidstaten een onderlinge overlegprocedure dienen aan te gaan waarbij de Arbitrage commissie advies zal bieden aan EU lidstaten, welke niet tot overeenstemming kunnen komen over prijscorrecties en/of verschillen die hebben plaatsgevonden in het licht van interne verrekenprijzen. Het primaire doel van het Arbitrage verdrag is dat het voorziet in het voorkomen van dubbele belastingheffing voor winsten van vennootschappen met dochtermaatschappijen en vaste inrichtingen. Dit strekt tot voordeel van de belastingplichtige, doch is het zinvol op te merken dat EU richtlijnen supranationaal recht zijn en daardoor een directe werking in de nationale rechtsorde tot gevolg hebben, terwijl het arbitrage verdrag omgezet dient te worden in het nationale recht.

“I saw the angel in the marble and carved until I set him free.”

Michelangelo (06/03/1475 – 18/03/1564), Italian Artist

Van Clamsfield International Ltd. biedt praktisch advies en robuuste oplossingen met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

  1. Inzicht in de bepalingen van de Fusie richtlijn: fiscale implicaties van verworven activa, verkoop van activa en omkering van de bewijslast, verrekening van verliezen met gegenereerde meerwaarden in de activa, vaststelling van welke lidstaat heffingsbevoegdheid (jurisdictie) kan vorderen;
  2. Onderzoek naar optimale fiscale mogelijkheden van de Moeder-dochter(maatschappij) richtlijn: belastingvrijstelling (bronstaat) of belastingverrekening (woonstaat), minimum houdster perioden en bedrijfsoverwegingen ten gunste van ‘dividendstripping’, richtlijnen met betrekking tot anti-misbruik wetgeving (‘anti-conduit company rules’)’
  3. Gedetailleerde informatievoorziening ten aanzien van de Rente en royalty richtlijn: mogelijkheden tot belastingvrijstelling binnen een concern;
  4. Becijfering van interne prijzen (correcties) met betrekking tot Interne Verrekenprijzen;
  5. Analyse van internationale waarborgen en fiscale mogelijkheden, uitgevaardigd in bilaterale belastingverdragen;
  6. Inzicht in het verrekeningsstelsel voor voordelen uit hoofde van laagbelaste beleggingsdeelnemingen: voorwaarden, bezittingentoets en materiële onderworpenheidstoets, verrekeningstechniek, fiscaal-economische aspecten van jaarlijkse herwaardering;
  7. Bijzondere fiscale regeling voor vastgoeddeelnemingen: voorwaarden en fiscaal-economische aspecten;
  8. Bijzondere fiscale regeling voor fiscale beleggingsinstellingen: begeleiding ten aanzien van wettelijke vereisten, financieringslimieten, uitdelingsverplichtingen, winstberekening en de tegemoetkoming voor buitenlandse bronbelasting.
All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media