us nl

Vaste Inrichting

797838-auto-in-stof.jpgEen vaste inrichting refereert aan een vaste vestigingsplaats door middel waarvan de bedrijfsactiviteiten van een vennootschap geheel of gedeeltelijk worden verricht. Een vaste inrichting kan dubbele belastingheffing met zich meebrengen, omdat de organisatie opereert in ten minste twee verschillende heffingsbevoegde jurisdicties. Bilaterale belastingverdragen voorzien in de voorwaarden waaronder belastingvrijstelling of belastingverrekening wordt verleend, ten aanzien van de ondernemingswinst die is behaald met behulp van de vaste inrichting. Het is van belang om te benadrukken dat de vaste inrichting geen zelfstandige juridische rechtspersoon is. Daardoor verschilt een vaste inrichting, vanuit een fiscaaljuridische perspectief bezien, van een dochtermaatschappij met betrekking tot de fiscale implicaties en opties. In de praktijk vormen namelijk alle winsten en verliezen van de vaste inrichting een integraal onderdeel van de totale winst van de organisatie. Het is om deze reden noodzakelijk om te bepalen welk deel van de totale ondernemingswinst van de vennootschap toegerekend kan worden aan de vaste inrichting. Winsttoerekening en de bepaling van het resultaat van de vaste inrichting kan worden berekend door gebruik te maken van de indirecte methode van winstsplitsing of de directe methode van ondernemingssplitsing. Het verschil tussen deze methoden wordt gevonden in de hun toepassing: de indirecte methode veronderstelt dat er sprake is van één organisatie met één winst, terwijl de directe methode veronderstelt dat er twee verschillende ondernemingen zijn binnen één organisatie.

“Wisdom begins in wonder.”

Socrates (469 BC – 399 BC), Greek Philosopher

Van Clamsfield International Ltd. biedt adviesdiensten betreffende het volgende:

  1. Berekening van de winsttoerekening ter bepaling van het vaste inrichting resultaat, daarbij gebruik makend van de indirecte of directe methode;
  2. Begeleiding betreffende de fiscale mogelijkheden ten aanzien van een vaste inrichting en verliesverrekening;
  3. Inzicht in de fiscale implicaties en opties van zowel vaste inrichtingen en deelnemingen;
  4. Begeleiding betreffende fiscale gevolgen van de omzetting van een vaste inrichting in een deelneming;
  5. Begeleiding betreffende fiscale gevolgen van de vervreemding van een deelneming, die voorheen een vaste inrichting vormde;
  6. Informatievoorziening van de fiscale eenheid in samenloop met de vaste inrichting;
  7. Assistentie in de voorkoming van dubbele belastingheffing met betrekking tot vaste inrichtingen en deelnemingen.

In de context van het Europese belastingrecht, wint de fiscaaljuridische gelijke behandeling van vaste inrichtingen aan terrein, aangezien het Hof van Justitie van de Europese Unie jurisprudentie heeft gewezen, welke inhoudt dat vaste inrichtingen recht hebben op eenzelfde juridische positie als deelnemingen. Van Clamsfield International Ltd. verleent assistentie aan ondernemingen, welke wensen optimaal gebruik te maken van de fiscaal-economische mogelijkheden van de vaste inrichting.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media