us nl

Bedrijfsovername/Bedrijfsfusie

43329292-vlinder-op-bloem.jpgDe bedrijfsovername wordt in de alledaagse praktijk in drie verschillende vormen onderscheiden: de aandelenfusie (tevens bekend als een aandelenruil), de bedrijfsfusie en de juridische fusie. Het onderscheid wordt veroorzaakt door de wijze waarop deze bedrijven worden samengevoegd en de corresponderende verschillende fiscaaljuridische en economische implicaties die hierdoor voor de betrokken aandeelhouders en bedrijven in kwestie worden voortgebracht.

Een aandelenfusie wordt gekenmerkt door de samenvoeging van twee of meer bedrijven, doordat de aandeelhouder(s) van de ene vennootschap zijn aandelen overdraagt ten gunste van een andere vennootschap tegen uitgifte van aandelen. In dat geval, zal de aandeelhouder(s) van de overgedragen vennootschap een aandelenbezit in de overnemende vennootschap verkrijgen.

Tijdens een bedrijfsfusie worden twee of meer bedrijven samengevoegd als gevolg door de overdracht van de activa en passiva (dus de gehele onderneming) van de ene vennootschap aan de andere vennootschap. De activa/passiva transactie vindt plaats tegen contanten of tegen uitreiking van eigen aandelen door de overnemende vennootschap. In het laatste geval verkrijgt de overdragende onderneming een aandelenbezit in de overnemende onderneming.

Een juridische fusie vindt plaats door middel van een bij notariële akte opgetekende rechtshandeling van twee of meer ondernemingen waarbij 1) de ene vennootschap het vermogen van de andere vennootschap onder algemene titel verwerft, of waarbij 2) een nieuwe vennootschap, die bij de vastgelegde rechtshandeling door beide vennootschappen wordt opgericht, het vermogen van deze beide ondernemingen onder algemene titel verwerft. Alsdan blijft de verkrijgende vennootschap bestaan, terwijl de rest van de betrokken bedrijven van rechtswege worden opgeheven. De aandeelhouder(s) van de verdwijnende vennootschap(pen) zullen door de juridische fusie van rechtswege aandeelhouder(s) van de verkrijgende vennootschap worden.

“A categorical imperative would be one which represented an action as objectively necessary in itself, without reference to any other purpose.”

Immanual Kant (22/04/1724 – 12/02/1804), German Philosopher

Van Clamsfield International Ltd. biedt praktische richtlijnen en gedetailleerd advies betreffende:

  1. Fiscale gevolgtrekkingen voor aandeelhouders en beschikbare fiscale faciliteiten;
  2. Afhandeling van de fiscale claim en toepasbare fiscale faciliteiten (Bijv. vrijstelling van belastingheffing);
  3. Wettelijke vereisten, condities en implicaties van de bedrijfsfusie met en zonder ministeriële goedkeuring;
  4. Fiscale consequenties en oplossingen voor aandeelhouders, afhankelijk van hun fiscale status;
  5. Wettelijke vereisten, condities en implicaties van de juridische fusie met en zonder ministeriële goedkeuring.

De benadering van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. is geconcentreerd op het verrichten en uitoefenen van een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek (due diligence) in de analyses van de op handen zijnde bedrijfsovername/bedrijfsfusie. Hierbij is de primaire doelstelling gericht op het verlenen van toegang aan onze cliënten tot de diverse wetsbepalingen en de ogenschijnlijk oneindige mogelijkheden van het belastingrecht met het oogmerk om de geschikte toepassing van fiscale faciliteiten te vinden die toereikend de ontstane overnamewinst behandelen.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media