us nl

Fiscale Procesvoering – Belastingprocedures

102846443-spiegel-met-appel.jpgFiscale procesvoering en corresponderende belastingprocedures zijn gericht op het reguleren van een (gerechtelijke) beslissing betreffende een fiscaal geschil tussen een belastingplichtige (een individu, bedrijf of multinational) en de belastingdienst in kwestie. Deze geschillen komen voornamelijk voort uit een verschillende fiscale opvatting ten aanzien van eenzelfde fiscaal vraagstuk, hetgeen refereert aan de standpuntbepalingen betreffende een naheffingsaanslag dan wel een navorderingsaanslag. In sommige gevallen, vallen de beweerde fiscale onregelmatigheden samen met een strafrechtelijk onderzoek, welke meestal wordt geïnitieerd nadat een procedure, beter bekend als het tripartiete overleg tussen de Officier van Justitie, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de voorzittende Belastingdienst, heeft plaatsgevonden. De essentiële limiet aan de autoriteit van de Belastingdienst, is dat zij bij wet verplicht is om te kiezen tussen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De beginselen ‘ne bis in idem’ en ‘una via’ zijn complementair in dit opzicht, aangezien ‘ne bis in idem’ de overheid verbiedt om iemand meer dan eens te onderwerpen aan strafrechtelijke vervolging ten aanzien van hetzelfde juridische feitencomplex en het ‘una via’ beginsel eist dat de overheid kiest voor één strafdiscipline.

In gevallen waarin de voorzittende Belastingdienst geen onderzoek start – dat wil zeggen een onderzoek dat kenbaar en transparant is voor de belastingplichtige – alvorens een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag op te leggen, kan het zijn dat de Belastingdienst een reactie van de belastingplichtige tracht te ontlokken met het doel een meer volledig en gedetailleerd beeld te krijgen van de onderhavige casus en/of de bereidheid van de belastingplichtige te procederen en daarmee de reikwijdte van de heffingsbevoegdheid van de voorzittende Belastingdienst te willen toetsen. Dit heeft tot gevolg dat een juridische procedure die teweeg wordt gebracht door de leidende Belastingdienst, niet altijd noodzakelijkerwijs inhoudt dat de juridische positie en corresponderende standpuntbepaling van de voorzittende Belastingdienst rechtsgeldig is. Om die reden, verdient het aanbeveling om juridische vertegenwoordiging te zoeken, indien u wordt geconfronteerd met de onontbeerlijke en kritische onderzoeksplicht tijdens de fiscaaljuridische procesvoering.

“I busted a mirror and got seven years bad luck, but my lawyer thinks he can get me five.”

Steven Wright, American Comedian

Van Clamsfield International Ltd. biedt juridische vertegenwoordiging, uitgebreid advies, ervaring en gedetailleerde kennis ten aanzien van de volgende fiscale procedures:

  1. Samenstelling van het bezwaarschrift tegen belastingbeschikking(en), onder de auspiciën van de administratieve autoriteiten;
  2. Samenstelling van een beroepschrift tegen belastingbeschikking(en), welke worden gehoord door de rechtbank, meer specifiek de administratieve gerechtssector;
  3. Het instellen van beroep bij het Gerechtshof tegen de beslissing (betreffende het geschil ten aanzien van belastingbeschikking(en)) die is genomen door de rechtbank;
  4. Het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad, meer specifiek de Belastingkamer, tegen de beslissing die is genomen door het Gerechtshof.

In fiscale procesvoering, is het cruciaal om voor ogen te houden dat de initiële bezwaar- en beroepprocedures de meest bepalende stadia van het gehele fiscale proces zijn, om de reden dat de Hoge Raad uitsluitend onderzoekt of alle rechtsvormen en rechtsregels in overeenstemming met het recht in acht zijn genomen door de lagere rechtbanken en de Hoge Raad dus niet bevoegd is over het feitencomplex van de kwestie te oordelen, omdat dit niet langer een onderwerp van discussie vormt.

Van Clamsfield International Ltd. biedt juridische vertegenwoordiging in fiscale aangelegenheden en controleert de correcte behandeling van de fiscale procedures door middel van:

  1. Informatie en communicatie met onze cliënten over methoden en te treffen maatregelen tegen de standpuntbepaling en verweerschrift(en) van de Belastingdienst;
  2. Bewaking van beslistermijnen aan de kant van beide partijen, absolute en relatieve competentie rechtbank(en), rechtsvormen, en rechtsregels;
  3. Indienen van een verzoek aan de rechtbank(en) om de toepasselijke wettelijke rechten ten gunste van cliënt te verlenen en om beroep te honoreren in geval van Bijv. verzuimen of absentie aan de kant van de Belastinginspecteur.
All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media