us nl

Internationaal Belastingrecht

109441514-new-york.jpgInternationaal belastingrecht betreft het traceren van de meest optimale oplossing in de vorm van een belastingvrijstelling of belastingverrekening, in het geval dat een belastingplichtige geconfronteerd wordt met een bilaterale belastingaanslag van twee tegenovergestelde staten ten aanzien van dezelfde bron van inkomen. Het meest voorkomende probleem in deze optiek, is dat beide belastingdiensten van deze landen aanspraak maken op een prevalerende heffingsbevoegdheid en/of er is geen sprake van een toereikende regeling van onderling overleg ter opheffing van de dubbele belastingheffing jurisdictie. Als gevolg daarvan worden investeringen en vermogenstoevoer belemmerd om de reden dat bedrijven en/of individuen ernstig gefrustreerd worden in hun bewegingsvrijheid en vrijheid van vestiging. Er zijn verschillende methoden om de vraagstukken rondom dubbele belastingheffing op te lossen; één van de meest prominente methoden is om gebruik te maken van de besluiten en regelgeving op het gebied van het internationale belastingrecht, welke zijn afgekondigd en vervolgens neergelegd in bilaterale en multilaterale belastingverdragen en bijbehorende technische verklaringen. Sleutelvragen die beantwoordt dienen te worden, wanneer men wordt geconfronteerd met fiscale rechtsonzekerheid en waarmee een bedrijf of individu zichzelf kan behoeden voor dubbele belastingheffing, betreffen de aanvraag tot verdragstoegang, de heersende bronnen van inkomen onder het verdrag, en de behandeling van fiscale groepstructuren. Nederland neemt deel in verreweg de meeste bilaterale belastingverdragen van de wereld, maar zelfs zonder het raamwerk van een leidend verdrag, verdient het aanbeveling om onderzoek te verrichten naar het unilateraal beleid van een staat ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

“Collecting more taxes than is absolutely necessary is legalized robbery.”

Calvin Coolidge (04/07/1872 – 05/01/1933), American President

Van Clamsfield International Ltd. verleent fiscale deskundigheid en robuust advies ten aanzien van de volgende internationale fiscaalrechtelijke zaken (doch niet beperkt tot onderstaande opsomming)

 1. Fiscale faciliteiten en mogelijkheden rondom de grensoverschrijdende belastingplicht;
 2. Optimale fiscale spreiding en afstemming in overeenstemming met fiscale naleving en het tijdig indienen van belastingaangiften overeenkomstig de leidende belastingautoriteiten (Bijv. vennootschapsbelasting- en inkomstenbelasting aangiften);
 3. Aanwending van methodologie om dubbele belastingheffing te voorkoming door inzicht van heersende belastingbesluiten, jurisprudentie en bilaterale belastingverdragen;
 4. Berekening van de toepasbare belastingverrekening of belastingvrijstelling voor individuen (Bijv. atleten) en voor groepondernemingen (Bijv. outbound royalty’s structuren);
 5. Becijfering van mogelijkheden en bijbehorende fiscale faciliteiten ten aanzien van grensoverschrijdende directe investeringen betreffende buitenlandse bronbelastingheffing en de internationale handel met (onwikkelings-) landen (Bijv. dividenden);
 6. Vaststelling van internationale zakelijke winsten voor fiscale doeleinden in relatie tot de transacties tussen (semi-) houdstermaatschappijen en vaste inrichtingen (Bijv. valutapolitiek, interne leningen, interne interest);
 7. Onderscheidend inzicht in de bijdrage van de vaste inrichting aan de wereldwinst van de onderneming;
 8. Informatie voorziening ten aanzien van verdragstoegang en kwalificatie van hybride entiteiten (Bijv. royalty’s);
 9. Fiscale behandeling en mogelijkheden betreffende de dubbele fiscale vestigingsplaats (Bijv. fiscale eenheid of bronbelastingheffing (dividenden));
 10. Belastingheffing ten aanzien van Driehoeksituaties (interest en royalty’s), waaronder toepassing van Bijv. de Japanse royalty’s besluiten;
 11. Fiscale jurisdictie en bijbehorende distributie van heffingsbevoegdheid betreffende de kwalificatie van inkomen;
 12. Begrenzingen en restricties van de belastingautoriteiten in de uitwisseling van fiscale inlichtingen en fiscale onderzoeken (boekenonderzoeken) in relatie tot de verzoeken van buitenlandse belastingdiensten;
 13. Interne Verrekenprijzen en gelieerde ondernemingen;
 14. Aanvraagprocedure ten aanzien van ‘Advance Tax Rulings’ (ATR) en ‘Advance Pricing Agreements’ (APA);
 15. Bijzondere belastingbesluiten en behandelingen van Bijv. diplomaten, de gedetacheerde werknemer, de grensoverschrijdende werknemer, artiesten en atleten, de emigranten (expatriates) en grensoverschrijdend ondernemerschap.

De buitengewone reikwijdte van mogelijkheden die bestaan binnen de wettelijke limieten van internationaal belastingrecht, zijn vrijwel onuitputtelijk en bovengenoemde lijst is louter een glimp van de daadwerkelijke en huidige kansen en uitdagingen die bestaan in de internationale fiscaalrechtelijke arena. Van Clamsfield International Ltd. heeft een gedetailleerd begripsvermogen in huis ten aanzien van de positieve economische invloed die wordt gecreëerd door de utilisatie van fiscale voorzieningen. Dientengevolge kan Van Clamsfield International Ltd. navigeren door bilaterale belastingverdragen en jurisprudentie, waardoor maximale fiscale optimalisatie kan worden bereikt door bijvoorbeeld een fiscale belastingvrijstelling van “vaste inrichting winsten” onder een bilateraal belastingverdrag te combineren met een belastingverrekening ten aanzien van bronheffing onder een ander belastingverdrag.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media