us nl

Juridische Splitsing

23014027-winterskier.jpgEen juridische splitsing is een gehele of een gedeeltelijke splitsing van het vermogen van een rechtspersoon, waarbij het vermogen van de ene rechtspersoon onder algemene titel overgaat op één of meer andere rechtspersonen, wat inhoudt dat er geen additionele vereisten bestaan om bijzondere leveringshandelingen te verrichten in verband met het overdragen van de activa of het overnemen van de passiva. In dit opzicht is het passeren van een notariële akte van juridische splitsing toereikend. Een belangrijk onderscheid kan worden gemaakt tussen twee vormen van juridische splitsing: 1) zuivere splitsing; en 2) afsplitsing.

Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan, wat betekent dat het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon wordt overgedragen aan twee of meer andere rechtspersonen in overeenstemming met een in het kader van de zuivere splitsing notarieel opgetekende beschrijving. Bij een afsplitsing blijft de splitsende vennootschap voortbestaan, wat inhoudt dat het gehele dan wel gedeeltelijke vermogen van de splitsende rechtspersoon wordt overgedragen naar één of meer andere rechtspersonen in overeenstemming met een in het kader van de afsplitsing notarieel opgetekende beschrijving.

De overgang van vermogen (geheel of gedeeltelijk) van de ene rechtspersoon naar één of meer andere rechtspersonen, heeft fiscale gevolgen in de sfeer van de vennootschapsbelasting voor de splitsende en verkrijgende rechtspersonen en in de sfeer van de inkomstenbelasting voor de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon. Het systeem van de juridische splitsing wordt wettelijk aangemerkt als een belastbaar feit voor zowel de splitsende rechtspersoon als voor diens aandeelhouders. Desalniettemin, de splitsende rechtspersoon en diens aandeelhouders kunnen de Belastingdienst verzoeken tot de toepassing van een fiscale doorschuiffaciliteit die de fiscale afrekening afwendt op het moment van splitsing. De belastingclaim wordt dan doorgeschoven naar de verkrijgende rechtspersoon (vennootschapsbelasting sfeer) en de verkrijgende aandeelhouders (inkomstenbelasting sfeer).

“The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.”

William James (11/01/1842 – 26/08/1910), American Philosopher

Van Clamsfield International Ltd. biedt gedegen advies en een robuust raamwerk ten aanzien van het onderstaande:

  1. Inzicht in de optimale fiscale mogelijkheden voor een organisatie in het geval van een zuivere splitsing of afsplitsing;
  2. Berekening van belastingvoordelen en fiscale claims;
  3. Informatie over condities, structuren en de samenhang tussen de vennootschappelijke en fiscale componenten van goodwill;
  4. Aanvraag van het verzoek tot toepassing van de fiscale faciliteiten aan de voorzittende Belastingdienst in kwestie;
  5. Bijzondere fiscale procedure ten aanzien van de aanvraag van belastingvrijstelling ten aanzien van de gegenereerde winst ten tijde van de splitsing, in het geval dat de initiële aanvraagprocedure is afgewezen.

Van Clamsfield International Ltd. streeft ernaar om organisaties te assisteren om optimaal gebruik te maken van de beschikbare fiscale faciliteiten en dus het doorschuiven van de fiscale claim naar de partijen die hoofdzakelijk baat hebben bij de transactie. Ten einde zorg te dragen voor een doeltreffende onderhandelingspositie met de betrokken partijen en de leidende Belastingdienst autoriteiten, hanteert Van Clamsfield International Ltd. een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek (due diligence) naar de fiscale consequenties, de waardebepaling van activa en passiva en tevens de impliciete vennootschappelijke gevolgtrekkingen van de wijziging in de machtsverhoudingen.

All rights reserved. Copyright © 2022 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media